Kritische tekstuitgave

Bij gebruik van materiaal uit de mediabank dient steeds een correcte bronvermelding gebruikt te worden: verwijzen naar www.madeinaalst.be én vermelden van de collectie waaruit het materiaal afkomstig is.

AFKORTINGEN
De volgende woorden (en hun samenstellingen) zijn afgekort behalve als het woord in de originele tekst voluit geschreven staat

d.
etc.
f.
g(h)el.
gr.
haerl.
heml.
heurl., huerl
hoerl., hoorl.
lb.
met(s)g(h).
mitsg(h).
par., paris.
pen., penn.
rekenin., rekenyn.
s., sch., schell.
t.e.m.
ul.

voorn., vorn.
voors., vors.
zyl.
[dst.]
[i.e.]
[i.m.]
[n.i.]
[ondt.]
[?]
denier(s)
etcetera, enzovoort
folio
g(h)elyck, g(h)elycke(n)
groot(en)
haerlieden, haerlieder
hemlieden, hemlieder
heurlieden, heurlieder
hoorlieden, hoorlieder
libra, pond(en)
met(s)g(h)aeders
mitsg(h)aeders
parisis
penning(en)
rekeninge
schelling(en)
tot en met
ulieden
verso
voornoemde(n), voornoemt
voorseyde(n), voorseyt
zylieden
doorstreept
id est, dit wil zeggen
in margine
niet ingevuld
ondertekend
onduidelijke lezing

 
LEIDRAAD STADSREKENINGEN AALST
In deze editie volgen wij zo strikt mogelijk de ‘Voorschriften bij het uitgeven van geschiedkundige teksten’ opgesteld door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis.
De voornaamste:
De transcriptie volgt strikt de oorspronkelijke tekst van het handschrift.
De stadsrekening is ingedeeld in hoofdstukken, hoewel niet altijd uitdrukkelijk van een hoofding voorzien (zie hiervoor het Overzicht van de Rubrieken  p. 99)
De afkortingen zijn stilzwijgend opgelost, wel werden een aantal veel voorkomende afkortingen in onze transcriptie behouden (zie hiervoor  Afkortingen).
De schrijfwijze van u/v en i/j volgt het moderne taalgebruik. De letters y en de gestipte ij worden steeds weergegeven als y.
Cijfers zijn als Arabische of Romeinse cijfers getranscribeerd zoals ze in de originele tekst voorkomen. Alleen voor foliëring en bedragen is consequent gekozen voor Arabische cijfers.
Hoofdletters, onder meer voor persoons- en plaatsnamen, zijn aangepast aan het huidige taalgebruik.
Waar nodig is een moderne interpunctie ingevoegd om de leesbaarheid te bevorderen.
Doorstreepte woorden in het handschrift zijn als zodanig opgenomen, gevolgd door [dst.]
Enkel wanneer woordscheidingen of aaneenschrijving van woorden in de oorspronkelijke tekst tot misverstanden zouden kunnen leiden, zijn die aangepast aan het moderne taalgebruik.
Af en toe is een woord in de oorspronkelijke tekst vergeten. Het werd zoveel mogelijk door ons ingevoegd, tussen [ ].